top of page
pixel-led-background-red_edited.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN PIXEL INSPIRATION BENELUX

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Opdrachtnemer: SEPIA digital, actief onder de commerciële naam Pixel Inspiration Benelux, met maatschappelijke zetel te Doornpark 57, 9120 Beveren ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0563.659.773, RPR Dendermonde. Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt diensten en/of leveringen te verrichten. "Hardware" betekent de fysieke apparaten die onder deze Overeenkomst worden geleverd, als bijvoorbeeld beeldschermen, LED-projectoren, mediaspelers en mobiele routers. "Software" betekent computerprogramma's die onder deze overeenkomst worden geleverd, ongeacht of er een permanente of jaarlijkse licentie voor is verleend. "Apparatuur" betekent alle fysieke randapparatuur die onder deze Overeenkomst wordt geleverd om de oplossing te laten werken zoals uiteengezet in de bijbehorende technische tekening, schatting of offerte. "Overeenkomst" betekent deze overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden en de schatting, prijsopgave of omvang van het werk zijn opgenomen. "Diensten" betekent maar is niet beperkt tot support na verkoop, planning van content, projectmanagement, software-updates, onderhoud en installatie geleverd onder deze Overeenkomst.

 2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkopdrachten, bestellingen, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor opdrachtnemer, behoudens indien van de inhoud van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken in de opdracht- of orderbevestiging. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en eender welke manier ter kennis werden gebracht aan opdrachtgever. Behoudens bijzondere, schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst zijn de algemene voorwaarden gesteld door opdrachtgever niet van toepassing.

 3.  De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de opdracht- en/of orderbevestiging. Indien de opdracht- en/of de orderbevestiging mondeling is gegeven, dan wel indien deze (nog) niet ondertekend is terugbezorgd, wordt de opdracht en/of het order geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht en/of het order is gestart.

 4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht en/of het verleende order, tijdig ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten, omstandigheden en wijzigingen die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht en/of de levering van belang kunnen zijn. Een door de Opdrachtgever bestelde opdracht, dient te worden vergoed.

 5. Alle werkzaamheden en leveringen die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en leveringen is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer bepaalt door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zware fouten. Opdrachtnemer heeft het recht, in geval van overmacht, zijn verplichtingen tot uitvoering van de werkzaamheden en leveringen volledig of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren.

 6. Omdat de duur van de opdracht en/of het tijdstip van de levering kunnen worden beïnvloed door allerlei factoren (levertermijnen van onderdelen, verkeersproblemen e.d..), zijn de termijnen waarbinnen de opdracht en/of de levering volledig dient te zijn uitgevoerd, niet te beschouwen als fatale termijnen tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Evenmin kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld wanneer de laattijdige uitvoering en/of levering aan overmacht te wijten is aan een fout van de klant.

 7. Alle door opdrachtnemer verstrekte prijzen zijn exclusief  BTW. Indien opdrachtnemer uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meer werk te verrichten dan overeengekomen, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend

 8. Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden, leveringen en gefactureerde bedragen dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de 10 kalenderdagen na vaststelling te worden geformuleerd. Zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding der goederen. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk bij vaststelling te worden gemeld. Geen enkele terugzending zal evenwel worden aanvaard zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht m.b.t. een bepaalde dienst of levering, betaling uit te stellen of te weigeren van andere verstrekte diensten of leveringen van opdrachtnemer opdrachtnemer welke geen verband houden met de geformuleerde klacht.

 9. Bij de terbeschikkingstelling van materialen (onder andere maar niet beperkt tot hardware en apparatuur) toebehorend aan opdrachtnemer, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de aan het materieel toegebrachte schade tijdens het gebruik ervan. Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor het correct gebruik van de materialen. Dit wil zeggen dat schade veroorzaakt aan derden door het gebruikte materiaal, onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever valt, ook indien de eigendomsoverdracht zoals bepaald in artikel 13 nog niet heeft plaatsgevonden.

 10. Garantie op hardware: De opdrachtnemer garandeert dat de hardware op het moment van installatie vrij is van defecten in fabricage en materialen, en in alle materiële opzichten overeenkomt met de relevante specificatie.  Het inroepen van garantie op de hardware kan enkel wanneer het betreffende defect niet werd veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, onvoldoende onderhoud, een ongeval, onjuiste opslag, installatie of behandeling door de opdrachtgever of reparatie of wijziging door een derde partij.

 11. Behoudens andersluidende betalingstermijn, vermeld op facturen van opdrachtnemer, moeten alle facturen door opdrachtgever worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Betalingen gebeuren in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren m.b.t. de bedragen vermeld op de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 12. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zal opdrachtnemer, vanaf de dag volgende op deze termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een verwijlsintrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002.

 13. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn, en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, erkent opdrachtgever bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan opdrachtnemer te berokkenen. Deze schade, hierin inbegrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 02/08/2002, dient vergoed te worden door opdrachtgever en wordt begroot als volgt:                                                  -ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering (o.a. personeelskosten, telefoon, fax, portkosten) wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10 % van het openstaand saldo met een minimum van 75 EUR ;                                                                                                                   -indien opdrachtnemer daarenboven derden inschakelt ter minnelijke invordering van de gevorderde bedragen (incassobureau en/of advocaat) zullen deze kosten ook aan opdrachtgever worden aangerekend; - indien opdrachtnemer daarenboven tot gerechtelijke invordering dient over te gaan zal opdrachtgever, voor zover de Wet van 02/08/2022 op de handelstransactie met de klant van toepassing is, aan opdrachtnemer ook alle kosten dienen te vergoeden die door opdrachtnemer gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 22 van het Gerechtelijk Wetboek.

 14. Behoudens andersluidende overeenkomst, heeft de opdrachtnemer het recht eigendomsvoorbehoud in te roepen op alle door hem verkochte producten, totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten. Indien bij een koop- verkoopovereenkomst, opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door zijn besluit dienaangaande kenbaar te maken, en de bij de opdrachtgever nog aanwezige goederen op te eisen, tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.  Op geen enkel moment zal het eigendomsrecht van software ter beschikking gesteld door opdrachtnemer overgaan naar opdrachtgever.  

 15. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht en/of levering onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

 16. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor m.b.t. producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de opdracht, en ten aanzien van waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen software, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en dergelijke, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. 

 17. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail.

 18. SEPIA digital, actief onder de commerciële naam Pixel Inspiration Benelux, respecteert de regelgeving voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en heeft daartoe de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen.

 19. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment van de feiten waarop de vordering betrekking heeft. 

 20. Al de met opdrachtgever afgesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waartoe opdrachtnemer behoort, zijn bevoegd.

bottom of page